Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες Samos Home

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Χρήσιμες Πληροφορίες

Το Samos Home προσφέρει κτηματομεσιτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους ιδιοκτήτες ακινήτων προς πώληση ή ενοικίαση σύμφωνα πάντα με τις βασικές αρχές λειτουργίας με δύο μορφές εντολών ανάθεσης. 

Την «αποκλειστική» και την «απλή» εντολή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 'ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ' ΕΝΤΟΛΗΣ

Η «αποκλειστική εντολή» η οποία αποτελεί και την συνήθη εντολή που εφαρμόζεται διεθνώς, ορίζει ότι για συγκεκριμένο- συμφωνημένο χρονικό διάστημα τα γραφεία αναλαμβάνουν κατ' αποκλειστικότητα την προώθηση των προς διάθεση ακινήτων

Ο ιδιοκτήτης έχοντας αναθέσει το ακίνητο του στην εταιρεία μας αποφεύγει να μπει στην διαδικασία ενημέρωσης και συνεννόησης με άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να συζητάει ή να δημοσιοποιεί την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σε πολλά άτομα συγχρόνως, κάτι το οποίο συχνά αποδεικνύεται πολύ κουραστικό. Άλλωστε τα γραφεία μας είναι ανοικτά σε κάθε συνεργασία με άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία τα οποία και ενημερώνουν για τα ακίνητα που χειρίζονται κατ' αποκλειστικότητα.

Αν το ίδιο ακίνητο υποδεικνύεται από πολλά κτηματομεσιτικά γραφεία, πολλές φορές χάνει μέρος της αξίας του και ο ιδιοκτήτης μέρος της διαπραγματευτικής του δύναμης.

Η προώθηση των ακινήτων και ιδίως των πλέον αξιόλογων, απαιτεί λεπτούς και διακριτικούς 
χειρισμούς και δεν αξιολογείται θετικά η εντατική και ανεξέλεγκτη προώθησή τους.

Η ανάθεση κατ' αποκλειστικότητα ακινήτων στα γραφεία μας συνεπάγεται περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης της προώθησής τους με συνέπεια την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή υπηρεσιών από τα γραφεία.

Η «απλή» εντολή ανάθεσης δεν έχει χρονικό περιορισμό και ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναθέσει το ακίνητό του με αντίστοιχες εντολές και σε άλλα κτηματομεσιτικά γραφεία, όπου υποχρέωση αμοιβής έχει μόνο στο γραφείο που ολοκλήρωσε την πώληση του ακινήτου του.

            

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

1. Αμοιβή από ιδιοκτήτες ακινήτων (πώληση ή ενοικίαση)

Προμήθεια 2% + 17% ΦΠΑ για την πώληση ακινήτου (ελάχιστη προμήθεια 1000 ευρώ και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α. 17%).

Αμοιβή κατόπιν συμφωνίας για την ειδική προβολή και παρουσίαση του ακινήτου σας.

Προμήθεια ένα μηνιαίο μίσθωμα +17% ΦΠΑ για την ενοικίαση του ακινήτου σας.

2.Αμοιβή από αγοραστές ή μισθωτές ακινήτων.

Προμήθεια 2% + 17% ΦΠΑ για αγορά ακινήτου (ελάχιστη προμήθεια 1000 ευρώ και επιπλέον το νόμιμο Φ.Π.Α. 17%).

Αμοιβή κατόπιν συμφωνίας.

Προμήθεια ένα μηνιαίο μίσθωμα +17% ΦΠΑ για την ενοικίαση ακινήτου.

Η αμοιβή του συμβούλου γίνεται με την οριστικοποίηση της συναλλαγής και την υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. Σε περίπτωση που υπογραφεί προσύμφωνο πώλησης ακινήτου και όχι η κύρια σύμβαση, τότε ο μεσίτης έχει την νόμιμη αξίωση να του καταβληθεί το μισό της νόμιμης μεσιτικής αμοιβής.


Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις για τα ανωτέρω θέματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 22730 30985 694367786 ή στείλτε email στο samoshomeinfo@gmail.com και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

            

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Στα χρόνια της κρίσης οι μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές) έχουν μειωθεί κατακόρυφα. Οι περισσότερες πωλήσεις ακινήτων στην αγορά γίνονται σε «σκοτωμένες» τιμές.

Αυτό που δεν άλλαξε και κυρίως δεν βελτιώθηκε τα τελευταία χρόνια είναι η γραφειοκρατία που συνεχίζει να πλήττει κάθε μεταβίβαση ακινήτου στην Ελλάδα.

Ανάλογα με τη συναλλαγή που πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:

 1. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας πωλητή: Σε κάθε μεταβιβαστικό συμβόλαιο ακινήτου, επαχθούς ή χαριστικής αιτίας, τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, τη διανομή κοινών ακινήτων, την ανταλλαγή ακινήτων και τη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας ή τροποποίησης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, ή, μόνο σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτου δικαιώματος επ' αυτού από επαχθή αιτία, αντί του ανωτέρω αποδεικτικού ενημερότητας, βεβαίωση οφειλής του μεταβιβάζοντος προς το Δημόσιο, με τον όρο της παρακράτησης του ποσού της οφειλής από το τίμημα της αγοραπωλησίας και της απόδοσής του στο Δημόσιο από τον συμβολαιογράφο ή την Αρχή ή το Πιστωτικό Ίδρυμα, που θα χορηγήσει το δάνειο.
   
 2. Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ: Σε κάθε υποσχετική ή εκποιητική δικαιοπραξία, με την οποία συστήνονται, μεταβάλλονται, αλλοιώνονται ή μεταβιβάζονται, από οποιαδήποτε αιτία δικαιώματα επί ακινήτου ή παρέχεται δικαίωμα προσημείωσης ή υποθήκης σε αυτό και σε αποδοχή κληρονομιάς, για τα τελευταία πέντε έτη, ότι ο φορολογούμενος για το ακίνητο αυτό έχει εξοφλήσει τον αναλογούντα φόρο βάσει δήλωσης όλων των αναγραφόμενων ετών/έχει απαλλαγεί βάσει δήλωσης και για τα ίδια ως άνω οριζόμενα έτη έχει εξοφλήσει τον ΦΑΠ και τον ΕΝΦΙΑ/έχει ρυθμίσει ή διαζευκτικά ή σωρευτικά με το παραπάνω πιστοποιητικό.
   
 3. Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής φόρου κληρονομίας – δωρεάς
   
 4. Δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή Φ.Π.Α. στη Δ.Ο.Υ. του ακινήτου
   
 5. Δήλωση φόρου υπεραξίας στη Δ.Ο.Υ. εισοδήματος πωλητή, αν απέκτησε το πωλούμενο ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1-1-2013 (υπό αναστολή μέχρι την 31-12-2016).
   
 6. Πιστοποιητικά / δηλώσεις για μη οφειλή προς Ο.Τ.Α. κλπ.
   
 7. Βεβαίωση δήμου περί υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας ή μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα
   
 8. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
   
 9. Βεβαίωση πολιτικού μηχανικού περί πολεοδομικής νομιμότητας
   
 10. Πιστοποιητικό ενεργειακού επιθεωρητή
   
 11. Τοπογραφικό διάγραμμα γεωτεμαχίου από τοπογράφο
   
 12. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη περί πολεοδομικής νομιμότητας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
   
 13. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας αν ακίνητο κτίστηκε μετά τις 14-3-1983
   
 14. Έγγραφο περαίωσης διαδικασίας ρύθμισης ακινήτου
   
 15. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος αν βρίσκεται εντός κτηματολογίου
   
 16. Πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ότι το γεωτεμάχιο έχει περιληφθεί στα προσωρινά κτηματολογικά στοιχεία της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.
   
 17. Πράξη χαρακτηρισμού του δασαρχείου ότι η μεταβιβαζόμενη έκταση, χαρακτηρίζεται ως μη δασική ή δασική
   
 18. Βεβαίωση δασαρχείου περί «ΑΚΑΙΑΣ» των μεταβιβαζόμενων ιδιωτικών δασών
   
 19. Δήλωση προς το Δασαρχείο σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιωτικού δάσους ή δασικής έκτασης πάνω από 50 στρέμματα
   
 20. Άδεια του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σε περίπτωση κατάτμησης δασικής ιδιοκτησίας
   
 21. Πιστοποιητικό της διεύθυνσης Δασών ή του Κτηματολογικού Γραφείου σε περίπτωση που η μεταβιβαζόμενη έκταση βρίσκεται σε περιοχή στην οποία έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες
   
 22. Απόφαση της περιφέρειας περί άρσης της απαγόρευσης αγοράς ακινήτου σε παραμεθόρια περιοχή από φυσικά και νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός των κρατών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
   
 23. Βεβαίωση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων για μη οφειλή από αρδευτικά τέλη και εισφορές

            

SamosHome - Real Estate in Samos Greece

Διεύθυνση
ΣΑΜΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΚΕ - SAMOS HOME
Νικολάου Βλιάμου 33
τ.κ. 83200, Καρλόβασι Σάμος

Τηλέφωνο
22730 30985

Κινητά
6943 677868
6946 286866
6975 946434

info{ta}samoshome{tod}gr
www.samoshome.gr